ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost DEVEPOINT PARTNERS, s.r.o., se sídlem Pasteurova 905/10, 779 00 Olomouc, IČ: 29392128, zapsaná v Obchodním rejstříku Spisová značka: C 45667 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále také „My“) nebo „partnerská“ realitní kancelář sítě Devepoint, přehled uveden na jednotlivých stránkách poboček (sekce Pobočky na webu www.devepoint.com) jako správce osobních údajů, Vás jako klienta informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí

V textu se dozvíte zejména:

Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
a Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@devepoint.com

DEVEPOINT PARTNERS, s.r.o. zpracovává o svých klientech následující informace:

Identifikační údaje - zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, stav, rodné číslo, číslo OP
Kontaktní údaje – trvalé bydliště popř. kontaktní adresa, e-mail a telefonní číslo
DEVEPOINT PARTNERS, s.r.o. nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme:
Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem, makléřem, call centrem a hypotečním poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba)
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, datum narození a stav jako identifikační údaje jsou zpracovávány za účelem uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (Kupní smlouva, Návrh na vklad)
Jméno, příjmení, trvalé bydliště, rodné číslo, číslo OP zpracováváme k naplnění povinnosti Zákona 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Reality a realitní služby jdou ruku v ruce se spoustou komplikací. Vznikají neznalostí prodávajících a kupujících, neprofesionalitou realitních kanceláří, nepřesnostmi při sepisování různých smluv, mnohdy nepochopením zákonů nebo přímou manipulací s nimi. Proto velmi pečlivě vybírejte svou realitní kancelář pro realitní servis. Naše realitní kancelář je Vám plně k dispozici.

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR

Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě: bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.) bod 1 c) zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností správce (např. Zákon č. 253/2008 Sb.) bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány: spolupracujícím realitním makléřům externí advokátní kanceláři spolupracujícím hypotečním poradcům externí účetní zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery daňovému poradci a kontrolním orgánům.

Vaše osobní údaje nebudou přenášeny do třetí země

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
právo na přístup k osobním údajům
právo na opravu právo na výmaz („právo být zapomenut“)
právo na omezení zpracování údajů
právo vznést námitku proti zpracování
právo podat stížnost na zpracování osobních údajů právo odvolat souhlas

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@devepoint.com Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz)

Právo na přístup

znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů

Právo na opravu

znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné

Právo na výmaz

znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost

Právo na omezení zpracování

znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků

Právo vznést námitku

znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018

Masivní inzerce Exportujeme na